STATUTUL Asociatiei Române pentru Patologia Pancreatică – APPR (Association for Pancreatic Pathology Romania)

CAPITOLUL I – CONSTITUIREA, DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI

1. Infiintarea Asociatiei

Asociatia Română pentru Patologia Pancreatică – APPR ( Association for Pancreatic Pathology Romania), (denumita in continuare “Asociatia” sau „APPR”) este o persoana juridica de drept privat, de nationalitate romana, fara scop patrimonial, fiind organizata si indeplinindu-si activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare, precum si cu prevederile prezentului Statut (denumit in continuare „Statutul”) si ale Actului Constitutiv.

2. Denumirea Asociatiei

Denumirea Asociatiei este “Asociatia Română pentru Patologia Pancreatică – APPR ( Association for Pancreatic Pathology Romania)”, astfel cum rezulta din Dovada privind disponibilitatea denumirii Asociatiei eliberata de Ministerul Justitiei sub nr. ________ eliberata la data de ___________________.

3. Sediul Asociatiei

3.1. Sediul Asociatiei se stabileste in Soseaua Fundeni nr. 258, Corpul B, camera 7, sector 2, Bucuresti, conform contractului de comodat nr.___/___________ incheiat cu Spitalul Clinic Fundeni Bucuresti.

3.2. Asociatii pot decide, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si cu dispozitiile Actului Consitutiv, ca sediul Asociatiei sa fie schimbat in orice alt loc din Romania, cu indeplinirea formalitatilor legale necesare in acest sens, prin decizia majoritatii simple a membrilor Consiliului Director.

4. Infiintarea de filiale

Asociatia, pe baza deciziei Adunarii Generale, poate infiinta filiale, pe baza criteriului teritorial sau in functie de activitatea avuta in vedere, in tara si strainatate, in conformitate cu prevederile legii romane pe baza hotararii Adunarii Generale.

5. Durata Asociatiei

Asociatia se considera infiintata si are personalitate juridica cu incepere de la data inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut pe langa Judecatoria sectorului 2. Asociatii convin ca durata Asociatiei sa fie nedeterminata.

 

CAPITOLUL II – SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

2.1. Scopul Asociatiei

2.1.1. Asociatia este o persoana juridica romana, constituita ca asociatie apolitica, neguvernamentala, independenta, fara scop patrimonial.

2.1.2. Asociatia se constituie ca o structura profesionala si stiintifica de persoane interesate in aprofundarea cunostintelor fundamentale, diagnosticului si tratamentului afectiunilor pancreatice.

2.1.3. Asociatia va fi afiliata la Organizatia EPC (European Pancreatic Club – Clubul European de Pancreas). APPR activeaza in Romania, dar incurajeaza cooperarea dincolo de granitele tarii, in special cu alte tari membre ale Uniunii Europene si in primul rand cu celelalte tari membre ale grupului EPC.

2.1.4. Ca si membru asociat al EPC, APPR va avea 1 reprezentant, in persoana Presedintelui, care va participa la cel putin 1 adunare EPC pe an. In cazul in care Presedintele APPR nu este disponibil petru intalnirea EPC, un alt membru al consiliului director numit de Presedinte ii poate lua locul.

2.2. Obiectivele Asociatiei

2.2.1. APPR este organizatia care coordoneaza activitatea de cercetare in domeniul patologiei pancreatice si are urmatoarele obiective:

 • Intocmirea registrului national al pacientilor cu afectiuni pancreatice.
 • Aprobarea programului national de gratuitate a terapiei afectiunilor pancreatice.
 • Promovarea, sustinerea si coordonarea eforturilor de cercetare la nivel national in domeniul patologiei pancreatice.
 • Dezvoltarea si incurajarea dezvoltarii protocoalelor de studii ce pot fi initiate in centrele de gastroenterologie de pe teritoriul tarii.
 • Organizarea schimburilor de experienta in domeniul patologiei pancreatice intre diversele centre de gastroenterologie de pe teritoriul tarii.
 • Dezvoltarea cooperarii cu organizatiile de pacienti sau alte organizatii interesate de patologia pancreatica.
 • Stabilirea consensurilor terapeutice in domeniul patologei pancreatice.
 • Submiterea catre autoritatile in drept in domeniul sanitar (Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) de propuneri de imbunatatire a starii de sanatate a populatiei din punctul de vedere al afectiunilor pancreatice.
 • Interactionarea constructiva cu companiile farmaceutice in scopul imbunatatirii serviciilor medicale acordate pacientilor cu afectiuni pancreatice.
 • Educarea de „asistente specializate ” in afectiuni pancreatice si in promovarea de programe speciale de nursing in acest domeniu
 • Participarea la activitatile SRGH, ale EPC si ale Federatiei Europene de Gastroenterologie, prin prezenta la manifestarile anuale ale sus-numitelor organizatii.
 • Influentarea managementului viitor al patologiei pancreatice in Romania.

2.2.2. APPR va informa comunitatea medicala, stiintifica si academica despre activitatea si rezultatele sale.

 

3. CAPITOLUL III – ACTIVITATILE ASOCIATIEI

3.1. Activitatile Asociatiei

3.1.1. In indeplinirea scopurilor sale si sub conditia respectarii legilor aplicabile, Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:

 • va colabora cu institutiile guvernamentale componente si cu organisme neguvernamentale;
 • va adresa cereri, memorii sau petitii, institutiilor si organismelor guvernamentale sau neguvernamentale competente;
 • va aduce la cunostinta publicului informatii in legatura cu activitatea sa si va promova ideile, scopurile, obiectivele, numele Asociatiei;
 • va incheia contracte si alte conventii cu persoane juridice, persoane fizice;
 • va participa la si va sponsoriza conferinte internationale si interne, seminarii si alte programe educationale in legatura cu obiectivele sale prevazute in Statut;
 • va organiza si va desfasura programe de instruire cu specialisti;
 • va organiza concursuri, simpozioane, reuniuni profesionale si orice alte evenimente publice in conformitate cu legile in vigoare, in scopul promovarii intereselor membrilor Asociatiei;

 

4. CAPITOLUL IV – PATRIMONIUL ASOCIATIEI

4.1. Patrimoniul initial al Asociatiei

4.1.1. Patrimoniul initial al Asociatiei la data constituirii este in cuantum total de ______ RON si se varsa in numerar.

4.1.2. Surse de venit ale asociatiei

4.1.3. APPR va avea urmatoarele surse de venit:

 • taxa anuala a membrilor;
 • sponsorizarile anuale solicitate companiilor farmaceutice ce activeaza in domeniul patologiei pancreatice, cu un angajament pe 1-3 ani.
 • donatii, sponsorizari sau legate, din Romania sau din strainatate. Donatiile si succesiunile se primesc cu aprobarea Consiliului Director. Succesiunile se accepta numai sub “beneficiu de inventar”;
 • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 • orice surse permise de lege.

4.1.4. APPR poate primi sprijin financiar din surse publice sau private. Poate crea fonduri specifice care vor fi administrate in afara sau impreuna cu patrimoniul organizatiei (exemplu: un fond special destinat organizarii unei anumite conferinte).

4.1.5. In completare, granturile de cercetare ce pot fi colectate de la organizatii stiintifice nationale sau internationale, trezorierul fiind raspunzator de colectarea banilor si deschiderea contului intr-o banca nationala.

4.2. Destinatia patrimoniului in caz de dizolvare

4.2.1. In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile APPR vor fi transferate unei asociatii apolitice, neguvernamentale, independente si fara scop patrimonial, ce activeaza in acelasi domeniu ca si APPR.

4.3. Taxe si contributii catre Asociatie

Prin hotararea Consiliului Director se va stabili pentru membrii Asociatiei o contributie anuala.

4.4. Aprobarea cheltuielilor Asociatiei

Angajarea de cheltuieli de catre Asociatie este de competenta Consiliului Director, fara a depasi insa bugetul de cheltuieli stabilit, si se vor aproba de catre acesta. Consiliul Director va desemna un membru din cadrul acestuia pe baza unui mandat special, pentru a efectua plati in numele si pe seama Asociatiei, pe baza de documente justificative.

4.5. Proprietatea asupra bunurilor Asociatiei

Membrii nu vor putea avea nici un drept de proprietate asupra nici unui bun al Asociatiei, aceste bunuri fiind proprietatea Asociatiei.

 

5. CAPITOLUL V – DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU ASOCIAT. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATI.

5.1. Dobandirea dreptului de membru asociat

5.1.1. Membri asociatiei sunt medici specialisti si rezidenti in specialitatea gastroentrologie, medicina interna, chirurgie generala si alte specialitati cu un interes deosebit in studiul afectiunilor pancreatice. Acesti specialisti sunt activi in cercetarea patologiei pancreatice si se intalnesc cel putin o data pe an. Noii membri pot aplica pentru afilierea la APPR printr-o scrisoare de intentie care sa demonstreze interesul pentru patologia pancreasului si un CV reprezentativ, adresate Presedintelui. Aceste candidaturi vor fi evaluate de la caz la caz si vor fi supuse aprobarii Consiliului Director.

5.1.2. Un loc va fi oferit unui reprezentant al organizatiei pacientilor.

5.1.3. Toti membrii vor achita o taxa anuala inainte de 31 ianuarie pentru anul fiscal curent. Neplata contributiei anuale atrage sanctionarea membrilor cu retragerea dreptului de vot, pana la data achitarii contributiei.

5.2. Pierderea calitatii de membru asociat

5.2.1. Calitatea de asociat inceteaza in unul din urmatoarele cazuri:

 • retragere la cerere (cerere scrisa in cazul persoanelor fizice sau decizie a organului de conducere in cazul persoanelor juridice);
 • excludere, la propunerea Consiliului Director si aprobata de Adunarea Generala in cazul incalcarilor dispozitiilor Actului Constitutiv, ale Statutului sau ale legii;
 • deces (in cazul persoanelor fizice, membre al Asociatiei) sau incetarea personalitatii juridice (in cazul persoanelor juridice membre ale Asociatiei). Decesul reprezentantului unei persoane juridice, membra a Asociatiei, nu atrage incetarea calitatii de asociat. In acest caz, persoana juridica, membra a Asociatiei, va numi o noua persoana care sa o reprezinte in organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei;
 • absenta la sedintele organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei pe o durata de un an sau mai mult, constatata prin hotararea Adunarii Generale;
 • incalcarea grava a regulilor, principiilor sau practicilor APPR sau din alte motive severe
 • alte cazuri prevazute de lege;

5.3. Drepturi si indatorii ale membrilor asociati

5.3.1. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi si indatoriri:

 • dreptul de a primi informatii referitoare la activitatea APPR,
 • dreptul de a participa la toate intalnirile APPR,
 • dreptul de a se constitui in grupuri de lucru sub coordonarea consiliului director;
 • indatorirea de a plati contributia in cuantumul si la intervalul stabilite de Consiliu Director;
 • indatorirea de a se conforma cu regulamentele si regulile de ordine interioara ale APPR, precum si de a respecta deciziile Adunarii Generale, ale Consiliului Director sau ale altor organe de conducere ale APPR
 • sa participe la activitatile si evenimentele organizate de Asociatie potrivit Statutului;
 • sa participe la activitatile organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei in conformitate cu Actul Constitutiv si prezentul Statut;
 • sa se retraga voluntar din Asociatie;
 • sa respecte dispozitiile Actului Constitutiv si ale prezentului Statut si deciziile organelor de conducere ale Asociatiei;
 • sa furnizeze informatiile necesare implementarii activitatilor prevazute in Statut;
 • sa promoveze obiectivele, scopurile si activitatile Asociatiei;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei; daca membrul ales este persoana juridica, el va fi reprezentat printr-o persoana fizica;
 • au toate celelalte drepturi si obligatii care decurg din calitatea de membru al Asociatiei potrivit legilor aplicabile si prezentului Statut;
 • sa nu angajeze Asociatia in nicio activitate fara a avea mandat in acest sens;
 • sa respecte hotararile luate in cadrul Asociatiei;
 • sa puna la dispozitia Asociatiei si sa actualizeze baza de date referitoare la propria persoana, ori de cate ori intervin modificari care intereseaza Asociatia;
 • sa sustina interesele si activitatile desfasurate de Asociatie si sa nu intreprinda nimic prin care ar putea afecta scopul si prestigiul acesteia;
 • in cazul unui conflict intre membrii Asociatiei, acestia sunt obligati sa incerce solutionarea amiabila a conflictului dintre ei, putand ulterior sa apeleze la medierea Consiliului Director, inainte de a apela la instantele de judecata sau la interventia altor autoritati;
 • sa nu incheie intelegeri contractuale care privesc infrastructura Asociatiei fara acordul prealabil al Consiliului Director,

5.3.2. O data la trei ani are loc evaluarea activitatii fiecarui membru de catre Consiliul Director conform unor norme ce vor fi elaborate si se va decide daca acestia vor pastra sau nu calitatea de membru urmatorii trei ani.

5.4. Incompatibilitati

Nu poate fi asociat intr-un organ de conducere al Asociatiei orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Asociatia are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

 

6. CAPITOLUL VI – PRINCIPII ORGANIZATORICE ALE ASOCIATIEI

6.1. Principii organizatorice

6.1.1. Asociatia functioneaza dupa urmatoarele principii organizatorice

 • Autonomie totala;
 • Filialele, constituite de Asociatie ca entitati cu personalitate juridica, se bucura de autonomie, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de Asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie in numele si pe seama Asociatiei, numai cu acordul scris, prealabil al Adunarii Generale a Asociatiei;
 • Cooperare cu institutii guvernamentale si non-guvernamentale, atat nationale cat si internationale pentru atingerea scopului propus;
 • Afilierea la alte organizatii fara scop patrimonial, avand obiective similare sau identice cu cele ale Asociatiei, din Romania sau din strainatate.

 

7. CAPITOLUL VII – ADUNAREA GENERALA

7.1. Adunarea Generala

7.1.1. Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor;

7.1.2. Adunarea generala e organul suprem al APPR. Este constituia din membrii individuali. Conducerea Adunarii Generale este preluata de Presedintele Consiliului Director.

7.1.3. Componenta nominala a Adunarii Generale la momentul inscrierii Asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, este urmatoarea:

 • Prof. Univ Dr. Mihai Mircea Diculescu
 • Sef. Lucrari Dr. Mariana Jinga
 • Sef. Lucrari Dr. Radu Bogdan Mateescu
 • As. Univ. Dr. Lucian Negreanu
 • As. Univ. Dr. Mihai Ciocirlan

7.1.4. Adunarea Generala este convocata cel putin o data pe an, sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Consiliului Director, la o data si un loc comunicate de acesta, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea Adunarii Generale.

7.1.5. In notificarea privind Adunarea Generala se va specifica locul si data sedintei si ordinea de zi propusa. O copie a documentului la care se face referire in notificare trebuie anexata la aceasta. Orice probleme neincluse pe ordinea de zi vor fi discutate in Adunarea Generala numai cu acordul Asociatilor.

7.1.6. Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

 • Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
 • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 • Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
 • Alegerea si revocarea Cenzorului sau, dupa caz, a membrilor Comisiei de Cenzori;
 • Infiintarea de filiale si/sau sucursale;
 • Modificarea actului constitutiv si al statului;
 • Dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 • Aprobarea sau respingerea calitatii de membru al Asociatiei;
 • Excluderea membrilor ce nu achita taxa anuala sau se fac raspunzatori de alte abateri grave;
 • Decizia privind cuantumul contributiei anuale;
 • Alegerea Consiliului Director prin votul membrilor cu drept de vot;
 • Este informata despre activitatea Consiliului Director;
 • Dezvoltarea, analizarea, aprobarea si coordonarea proiectelor individuale conform capitolului 2;
 • Orice alte atributii prevazute de lege si statut.

7.2. Adoptarea deciziilor de catre Adunarea Generala

7.2.1. Solicitarile privind agenda Adunarii Generale trebuie trimise secretariatului cu cel putin o luna inainte de convocarea Aunarii Generale.

7.2.2. Adunarea Generala se intruneste in mod valabil, atat la prima convocare, cat si la urmatoarele, prin participarea a cel putin jumatate din membrii asociati.

7.2.3. Rezolutiile si alegerile sunt determinate de votul majoritar al membrilor prezenti. Schimbarile statutului si ale actului constitutiv cer votul a doua treimi. In cazul egalitatii de voturi, primeaza votul membrilor consiliului director. Fiecare membru al acestui consiliu are dreptul la un vot.

7.2.4. Deciziile luate vor fi inregistrate intr-un proces – verbal intocmit cu aceasta ocazie de catre un secretar de sedinta, numit de Asociati, semnat de catre Asociati si secretar.

7.2.5. O hotarare in scris semnata de toti Asociatii va avea aceeasi valabilitate si aceleasi efecte ca si cand ar fi fost adoptata intr-o sedinta a Adunarii Generale, convocata si tinuta statutar.

7.2.6. In cazul in care la prima convocare, Adunarea Generala nu indeplineste numarul statutar, o a doua adunare va fi convocata de drept in a zecea zi de la data primei adunari, calculul urmand a se face pe zile libere.

7.2.7. Votul membrilor poate fi in mod valabil exprimat si prin corespondenta.

 

8. CAPITOLUL VIII – ADMINISTRAREA, REPREZENTAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

8.1. Administrarea, Reprezentarea si Controlul Asociatiei

8.1.1. Organul de administrare al Asociatiei este Consiliul Director. Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, sa exercite oricare din competentele acestuia.

8.1.2. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si poate fi constituit si din persoane din afara Asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa;

8.2. Numirea si revocarea membrilor Consiliului Director

8.2.1. Cu exceptia primului Consiliu Director al APPR, Consiliul director are 9 membri si sunt alesi dintre membrii organizatiei. Mandatul membrilor Consiliului Director este pe o perioade de 2 ani. Un membru al consiliului poate fi reales pentru aceeasi pozitie doar o data. Presedintele ales devine automat presedinte pentru 2 ani. Fostul presedinte devine automat presedinte onorific.

8.2.2. Consiliu Director este compus din:

 • Presedinte executiv
 • Presedinte ales
 • Presedinte Onorific (Ex-presedinte)
 • Secretar
 • Trezorier
 • 2 Consilieri educationali
 • 2 Consilieri stiintifici

8.2.3. In caz de deces sau demisie a oricaruia dintre membrii Consiliului Director, Adunarea Generala va numi persoana care sa il inlocuiasca, temporar sau definitiv, in functie de circumstante.

8.2.4. Numirea, inlocuirea, revocarea membrilor Consiliului Director vor fi hotarate prin Decizia Adunarii Generale in conformitate cu legea romana si cu prevederile prezentului Statut si ale Actului Constitutiv.

8.2.5. Orice membru al consiliului director poate fi revocat de catre adunarea generala, care numeste, prin aceeasi decizie, in locul celui revocat o alta persoana.

8.2.6. Consiliul director se intruneste de cel putin 2 ori pe an. Membrii pot fi exclusi daca absenteaza consecutiv la 3 intalniri. Consiliul poate programa grupuri de lucru pentru obiective specifice.

8.2.7. Pana la prima Adunare Generala statutara, membrii Consiliului Director sunt cei desemnati in sedinta de constituire a grupului de initiativa de pe data de ___________2012, dupa cum urmeaza:

 • Presedinte: Prof. Dr. Mihai Mircea Diculescu
 • Secretar: Dr. Mariana Jinga
 • Trezorier: Dr Mihai Ciocirlan

8.2.8. Desemnarea unor atributii specifice in Consiliul Director provizoriu revine Presedintelui Consiliului Director provizoriu.

8.2.9. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programelor asociatiei;
 • Incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
 • Aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute de statut.
 • In scopul indeplinirii atributiilor sale, Consiliul Director poate elabora un regulament propriu de functionare

8.2.10. Indatoriri specifice ale Presedintelui:

 • conducerea Adunarii Generale;
 • pregatirea programului pentru intalnirea Adunarii Generale;
 • supervizarea proiectelor in derulare aprobate de Adunarea Generala;
 • informarea Adunarii Generale despre proiectele propuse, despre activitatea curenta si obiectivele viitoare;
 • intocmirea raportului financiar anual;
 • contactarea companiilor farmaceutice pentru cooperare si sprijin;
 • stabilirea cuantumului contributiei datorate de membrii si intervalul de timp la care aceasta se plateste;

8.2.11. Nu poate fi membru al Consiliului Director orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Asociatia are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.

8.2.12. Consililul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile.

8.3. Adoptarea Deciziilor de catre Consiliul Director

8.3.1. Reuniunile Consiliului Director au ca obiect analiza activitatii curente a Asociatiei, in timpul scurs intre reuniunile Adunarii Generale.

8.3.2. Reuniunile Consiliului Director pot fi convocate ori de cate ori este necesar de catre oricare dintre membrii Consiliului sau de Adunarea Generala la cererea scrisa a oricaruia dintre membrii acestora cu instiintare prealabila de cel putin 10 zile si se vor tine in locul sau in modalitatea concreta determinate de Consiliu sau de Adunarea Generala sau in conditiile specificate in convocare.

8.3.3. Consiliul Director adopta decizii cu minimum 5 din numarul membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director se inscriu intr-un proces – verbal de sedinta de catre un secretar desemnat de Consiliul Director, iar procesul verbal va fi semnat de catre secretar si membrii Consiliului Director.

8.3.4. O hotarare in scris semnata de toti membrii Consiliului Director va avea aceeasi valabilitate si aceleasi efecte ca si cand ar fi fost adoptata intr-o sedinta a Consililui Director, convocata si tinuta statutar.

8.3.5. Pentru exercitarea votului membrii Consiliului Director vor putea delega orice persoana care sa le reprezinte interesele, desemnata de reprezentantul legal al fiecaruia dintre membrii sau de catre persoana fizica membra a Consiliului, dupa caz;

8.3.6. Votul membrilor poate fi in mod valabil exprimat si prin corespondenta.

8.4. Atributiile Cenzorului

 • Adunarea Generala va numi Cenzorul, al carui mandat are aceeasi durata cu mandatul Consiliului Director. Cenzorul in exercitarea competentei sale, exercita urmatoarele atributii:
 • Verificarea modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 • Intocmirea de rapoarte si prezentarea acestora Adunarii Generale;
 • Posibilitatea de a participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
 • Indeplinirea oricaror altor atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

 

9. CAPITOLUL IX – DIZOLVARE SI LICHIDARE

9.1. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei

9.1.1. Asociatia isi va inceta activitatea in oricare dintre situatiile prevazute de lege. Asociatia poate fi dizolvata prin decizie a Adunarii Generale, in conformitate cu procedura legala speciala in vigoare.

9.1.2. Prin decizia Adunarii Generale se vor desemna lichidatorii. Din momentul numirii persoanelor insarcinate cu lichidarea, puterile incredintate Consiliului Director vor inceta automat.

9.1.3. Numirea lichidatorilor are ca efect incetarea mandatului membrilor Consiliului Director.

9.1.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Reprezentantii permanenti-persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare-trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.

9.1.5. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

9.1.6. Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

9.1.7. Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.

9.1.8. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Asociatia inceteaza a mai avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

9.1.9. Dupa terminarea lichidarii, registrele se vor pastra in custodie minimum 5 ani de catre o persoana numita de Adunarea Generala.

9.2. Activele ramase dupa dizolvarea si lichidarea Asociatiei

In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile APPR vor fi transferate unei asociatii apolitice, neguvernamentale, independente si fara scop patrimonial, ce activeaza in acelasi domeniu ca si APPR.

 

10. CAPITOLUL X – DIVERSE

10.1. Stampila Asociatiei

Stampila Asociatiei va fi detinuta de catre Presedintele Consiliului Director.

10.2 Contabilitate si registre contabile

10.2.1 Asociatia va tine registrele contabile precum si orice alte documente cerute de lege. Asociatia va furniza informatii despre activitatile ei, autoritatilor fiscale precum si altor persoane si institutii in conformitate cu legea aplicabila.

10.2.2. Asociatia va face un raport donatorilor sai despre folosirea contributiilor publice ale acestora pentru indeplinirea scopurilor si obiectivelor Asociatiei. Asociatia va raporta donatorilor sai folosirea contributiilor private ale acestora, numai la cererea expresa.

 

11. CAPITOLUL XI – DISPOZITII FINALE

11.1. Modificarea Statutului

Orice modificari sau adaugiri ale prezentului Statut sunt de competenta Adunarii Generale, la propunerea a 2/3 dintre membrii Asociatiei.